organizacje-68.jpg

Nieodłącznym elementem funkcjonowania wolontariatu, w tym wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności, są odbiorcy działań ochotniczych czyli organizacje i instytucje podejmujące współpracę z wolontariuszami.
Zapraszamy do udziału w Korpusie Solidarności wszystkie środowiska, które zgodnie z prawem są uprawnione do korzystania z wolontariatu. Nasza oferta adresowana jest zarówno do tych organizacji, które dopiero zaczynają przygodę z wolontariatem jak i do tych, które mają już w tym zakresie doświadczenie. Dzięki udziałowi w Programie macie okazję podnieść swoje kwalifikacje w zakresie organizacji wolontariatu, a przede wszystkim znaleźć i zaprosić do współpracy nowych wolontariuszy. Organizacja, która zaangażuje się w Korpus zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami i wartościami Korpusu, m.in. takimi jak: solidarność, odpowiedzialność, dbanie o rozwój wolontariuszy i własnej działalności. Zasady udziału w Korpusie opisane są w  Regulaminie Członkostwa w Korpusie Solidarności oraz w Karcie Wartości.

Kierownictwo organizacji przystępującej do Korpusu planuje oprzeć swoją działalność na wolontariacie długoterminowym, systematycznej współpracy z wolontariuszami. Odpowiedzialne jest za wybór koordynatora wolontariatu i wsparcie procesu organizacji wolontariatu w placówce. Kierownictwo dba o rozwój koordynatora, zespołu i wolontariuszy oraz programu wolontariackiego. Jego rolą jest także dbałość o to aby wolontariat traktować na równi z innymi formami prowadzonych działań, dbać o jego stały rozwój, doceniać wagę wolontariuszy, pozyskiwać środki na jego stały rozwój.

Do współpracy z Korpusem zapraszamy koordynatorów już pracujących z wolontariuszami i tych którzy taką współpracę planują. Rolą koordynatora jest zarządzanie wolontariatem w organizacji, a więc rekrutacja wolontariuszy, organizacja ich pracy, zachęcanie ochotników do wolontariatu i podtrzymywanie ich motywacji, dbanie o rozwój, nagradzanie ich aktywności. Nieodłącznym elementem pracy koordynatora jest podwyższanie własnych kompetencji związanych z zarzadzaniem ludźmi, organizacją wolontariatu, weryfikowaniem potrzeb wolontariackich organizacji, koordynowanie, motywowanie, edukowanie wolontariuszy i ewaluacja ich działalności. Koordynator wspólnie z wolontariuszem ewidencjonuje czas pracy jaki wolontariusz poświęcił dla organizacji.

Aby przystąpić do Programu:

  • Udział w Programie to dla organizacji m.in.: Kompleksowe wsparcie dla kadry zarządzającej, koordynatora, wolontariuszy
  • Możliwość skorzystania ze zróżnicowanej oferty edukacyjnej
  • Działania dostępne na terenie całej Polski
  • Członkostwo w grupie kierującej się wspólnymi wartościami
  • Dostępne wsparcie w regionie - jeden partner Korpusu w każdym województwie
  • Know how dla organizacji - jak organizować wolontariat
  • Możliwość pozyskania i budowania stałej grupa ochotników
  • Długofalowa pomoc na rzecz środowisk, dla których pracuje organizacja
  • Poszerzenie sieci kontaktów (networking) oraz inspiracje dla nowych wyzwań

W każdym województwie dostępny jest partner Korpusu, który dysponuje ofertą wsparcia dla organizacji i koordynatorów uczestniczących w Programie. Partner służy wsparciem edukacyjnym i informacją. Organizacja otrzymuje pomoc od momentu postawienia pierwszych kroków w wolontariacie: badania potrzeb, rekrutacji ochotników po koordynację i ewaluację wolontariatu. Do najważniejszych elementów oferty jaką Korpus przygotował dla koordynatorów wolontariatu należą:

Podwyższenie kompetencji zespołu organizacji podczas warsztatów, forów, debat, wizyt studyjnych.
Zindywidualizowane wsparcie: poradnictwo i staże w placówkach.
Profesjonalizacja wolontariatu. Standaryzacja wolontariatu i certyfikacja, konkursy dla koordynatorów i wolontariuszy.
Narzędzia służące organizacji wolontariatu, np.:
- System Obsługi Wolontariuszy (SOW) do rekrutacji ochotników, ewidencjonowania ich pracy

- narzędzie on-line, samooceny i badania kompetencji wolontariuszy.
System docenienia i pobudzania aktywności wolontariuszy in. przez program benefitowy Karta Wolontariusza, konkursy, mini granty, obozy wolontariackie Promocja organizacji w mediach, portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych Korpusu.

Organizacja, która nie ma koordynatora, wybiera z zespołu koordynatora wolontariatu. Ta która już ma koordynatora przechodzi do kolejnego kroku.

Koordynator reprezentując organizację rejestruje ją w internetowym Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) i zgłasza ofertę pracy dla wolontariusza.

Organizacja jest przygotowywana przez regionalnego Partnera np. w formie spotkania, szkolenia stacjonarnego, webinarium do udziału w Programie.

Organizacja podejmując współpracę z wolontariuszem Korpusu Solidarności staje się członkiem Programu. Może od tego momentu korzystać ze pełnej oferty programowej.

Tak, osoby zainteresowane członkostwem w Korpusie Solidarności bez względu na swój staż i doświadczenie wolontariackie mogą przystąpić do Programu. Nie ma on monopolu na wolontariat. Zapraszamy do członkostwa zarówno początkujących jak i doświadczonych wolontariuszy. Fakt bycia już wolontariuszem nie stanowi przeszkody we wstąpieniu do Korpusu. Będąc członkiem Korpusu można cały czas wykonywać dotychczasowe świadczenia na rzecz swojej dotychczasowej placówki lub działać dla niej właśnie w ramach Korpusu Solidarności.

Korpus Solidarności działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące wolontariatu. W zakładce Wiedza zamieszczane będą sukcesywnie informacje i opracowania formalnoprawne pomocne do podjęcia współpracy z wolontariuszami. Znajdziecie tam również dokumenty dotyczące porozumień z wolontariuszami, ubezpieczeń oraz akty prawne, np. Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, poradniki jak organizować prace wolontariuszy.

Organizacja, która zaangażuje się w Korpus zobowiązuje się do kierowania zasadami i wartościami Korpusu, m.in. solidarnością, odpowiedzialnością, dbanie o rozwój wolontariuszy i własnej działalności. Zasady udziału w Korpusie opisane są w Regulaminie Członkostwa w Korpusie Solidarności oraz w Karcie Wartości.

Do rekrutacji wolontariuszy i znalezienia przez nich wolontariatu służy stworzony przez Korpus ogólnopolski, internetowy System Obsługi Wolontariatu (SOW). Organizacja zamieszcza w nim oferty pracy dla wolontariuszy. Wolontariusz szuka zaś w SOW dla siebie ofert wolontariackich, prezentuje także swoją sylwetkę i wskazuje jakich działań chciałby się podjąć.

Platforma podpowiada pasujące oferty i służy również do komunikacji pomiędzy organizacją (koordynatorem wolontariatu) i wolontariuszami.

Bezpośredni dostęp do SOW uzyskuje się klikając w zakładkę Dołącz do nas lub pośrednio przez zakładkę "Oferty wolontariatu".