Polityka Prywatności strony korspussolidarnosci.gov.pl
i Systemu Obsługi Wolontariatu

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego https://korspussolidarnosci.gov.pl, za korzystanie z Systemu Obsługi Wolontariatu w wersji webowej lub mobilnej (dalej zwane łącznie: Serwis). Szanujemy Twoją prywatność i chcemy zapewnić Ci wszystkie niezbędne informacje o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe w naszym Serwisie.

 

Spis treści

Polityka Prywatności strony korspussolidarnosci.gov.pl i Systemu Obsługi Wolontariatu. 1

1. Kim jesteśmy?. 1

2. Skąd mamy Twoje dane?. 2

3. Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?. 2

4. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?. 5

5. Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?. 5

6. Cofnięcie zgody. 6

7. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?. 7

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?. 7

9. Pliki cookies w korspussolidarnosci.gov.pl 7

9.1. Z jakich plików cookies korzysta Serwis. 7

 

 

 1. Kim jesteśmy?

Jako prowadzący Serwis, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza, to że jako Administrator: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, decydować będziemy o celach i sposobach ochrony Twoich danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się
z nami pocztą pod powyższym adresem dodając w dopisku „IOD” lub pisząc e-mail do Hanny Waty – naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@niw.gov.pl.

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Jeśli jesteś Użytkownikiem, kontaktującym się przez formularz, Wolontariuszem lub Reprezentantem Organizacji, Twoja dane uzyskujemy od Ciebie. Przekazujesz je nam wpisując je do formularza lub przekazuje je nam Twoje urządzenie (dotyczy danych Użytkowników wynikających z aktywności w serwisie).
Jeśli jesteś Przedstawicielem ustawowym osoby nieletniej, Twoje dane pozyskujemy od Wolontariusza.

 1. Po co, jak długo i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel, czas i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych, zależy od tego, jakie działania podejmujesz w Serwisie.

Kategoria osób

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

Użytkownicy
(czyli wszystkie osoby, które odwiedzają Serwis)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił Twoja ostatnia wizyta w Serwisie.
W przypadku, gdy następuje dochodzenie roszczeń w/w czas może zostać wydłużony o czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia

Ochrona interesu NIW.
Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Kontaktujący się przez formularz (czyli wszystkie osoby, które wysyłają do NIW wiadomość z użyciem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie)

Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + czas trwania umowy - do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Realizacja celów statutowych NIW

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi rozwiązującej przedmiot zapytania.

 

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił kontakt przez formularz.
W przypadku, gdy następuje dochodzenie roszczeń w/w czas może zostać wydłużony o czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia

Ochrona interesu NIW

Wolontariusze
(czyli osoby, które zarejestrowały się jako Wolontariusze)

Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 9 ust. 2 lit a) RODO

Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + do momentu zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (informacji o niepełnosprawności) do momentu realizacji celu lub wycofania wyrażonej zgody.

 

Realizacja celów statutowych NIW

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Przez czas trwania umowy - do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zakończyliśmy współpracę.
W przypadku, gdy następuje dochodzenie roszczeń w/w czas może zostać wydłużony o czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Reprezentanci Organizacji
(czyli osoby, które zarejestrowały Organizacje)

Działania przed zawarciem umowy lub wykonywanie umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przez czas działań niezbędnych do zawarcia umowy + przez czas trwania umowy, do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Realizacja celów statutowych NIW

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Przez czas trwania umowy, do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zakończyliśmy współpracę.
W przypadku, gdy następuje dochodzenie roszczeń w/w czas może zostać wydłużony o czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Przedstawiciele ustawowi osób nieletnich

Realizacja celów statutowych NIW

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

Przez czas trwania umowy, do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa

Art. 6 ust. 1 lit. c)

Przez czas trwania umowy, do zakończenia Programu, czyli do 2031 roku.

 

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Czas potrzebny na przedawnienie ewentualnych roszczeń ustalony w Kodeksie Cywilnym tj. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zakończyliśmy współpracę z osobą, której jesteś przedstawicielem ustawowym.
W przypadku, gdy następuje dochodzenie roszczeń w/w czas może zostać wydłużony o – czas trwania postępowania dotyczącego dochodzenia roszczeń i czas do ich zaspokojenia

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zaspokojenie roszczeń

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Jako Użytkownik nie musisz podawać nam swoich danych osobowych.

Od Użytkowników zbieramy wyłącznie dane niezbędne do wyświetlenia serwisu oraz zapamiętania ustawień, w tym wyrażonych zgód.

Jako Wolontariusz lub Reprezentant Organizacji, musimy zebrać od Ciebie dane osobowe niezbędne do formalnego nawiązania współpracy. Dane te zbieramy za pomocą formularza rejestracyjnego, gdzie pola służące do wpisania danych obligatoryjnych, zaznaczone są za pomocą gwiazdki (*).

 1. Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych

Możesz zażądać:

 • Uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane, w tym:
 • udzielenia Ci dostępu do tych danych,
 • udzielenia informacji dotyczących przetwarzania danych, z którymi się zapoznałeś.

Prawo do sprostowania

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli uważasz, że:

 • Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe;
 • Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali;
 • dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców

Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.

Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, którą jest akceptacja regulaminu i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.

Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO

RODO gwarantuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, to zapraszamy, abyś zgłosił/a się do nas w pierwszej kolejności. Najwygodniej będzie wyjaśnić sytuację z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: iod@niw.gov.pl

 1. Cofnięcie zgody

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę wycofać w każdej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać pisząc do naszej Inspektora Ochrony Danych na e-mail: iod@niw.gov.pl

 1. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mogą uzyskać:

 • podmioty, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne,
 • uprawnione organy państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych,
 • Partnerzy, czyli organizacje koordynujące prace NIW w regionach. Lista Partnerów dostępna jest pod linkiem https://www.korspussolidarnosci.gov.pl/pl/page/top/kontakt/mapa-korpusu-w-polsce.html
 • Osoby i ciała odpowiedzialne za nadzór nad działalnością statutową NIW takie jak członkowie Komitetu Sterująco Monitorującego, członkowie Rady Programowej NIW oraz osoby realizujące czynności kontrolne w imieniu Rady Ministrów.
 • Partnerzy Karty Wolontariusza – podmioty współpracujące z Administratorem, oferujący różnego rodzaju szczególne uprawnienia dla użytkowników Karty Wolontariusza.

Jeśli jesteś Wolontariuszem, Twoje dane udostępnimy Organizacjom (pełna lista wszystkich Organizacji zarejestrowanych w SOW znajduje się pod linkiem https://www.korspussolidarnosci.gov.pl/pl/page/top/kontakt/lista-organizacji-1.html), które są zarejestrowane w naszym Serwisie i:

 • z wykorzystaniem jego funkcjonalności, poszukują ofert wolontariuszy wg. kryteriów spójnych z określonymi przez Ciebie;
 • odpowiedzą na zgłoszone przez Ciebie godziny wolontariatu;
 • odbiorą od Ciebie wiadomość z pomocą systemu wymiany wiadomości dostępnego w systemie dla zalogowanych użytkowników.

Jeśli jesteś Reprezentantem Organizacji, Twoje dane udostępnimy Wolontariuszom, którzy są zarejestrowani w naszym serwisie i odbiorą od Ciebie wiadomość z pomocą systemu wymiany wiadomości dostępnego w systemie dla zalogowanych użytkowników.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwo trzecie, to (w uproszczeniu) państwo, w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw. Twoje dane nie są również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 1. Pliki cookies w korspussolidarnosci.gov.pl

Nasz Serwis korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz Serwis na Twoje urządzenie z pomocą, którego korzystasz z naszego Serwisu.
Cześć plików cookies może mieć charakter danych osobowych.

 • Z jakich plików cookies korzysta Serwis

Cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu

Niezbędne pliki cookies mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji Serwisu. Bez tych plików Serwis nie będzie działać w prawidłowy sposób. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Plik cookie

Dostawca

Ważność

Cel

COOKIE_PRIVACY_DEL

korpussolidarnosci.gov.pl

Pół roku

Zapamiętanie zgody użytkownika na używanie plików cookie na stronie internetowej.

 

Cookies funkcjonalne

Pliki cookies, w których zapamiętywane są ustawienia dotyczące preferencji użytkownika np. wybór wersji kolorystycznej Serwisu.

Plik cookie

Dostawca

Ważność

Cel

IMP1

korpussolidarnosci.gov.pl

Sesja

Zapamiętanie preferencji użytkownika dotyczącej wersji kolorystycznej klasyczna / wysoki kontrast