o-korpusie-72.jpg

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują im wolontariat - organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta", ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, ale podzielających podobne wartości takie jak, m.in.: solidarność, szacunek, patriotyzm, dbałość o dobro wspólne, uczciwość. 

Członków Korpusu obowiązuje Regulamin Członkostwa w Korpusie Solidarności i Karta Wartości. Oba dokumenty wyjaśniają czym jest Korpus Solidarności i wolontariat, przybliżają wartości, którymi kierują się członkowie KS.

Działania Korpusu są zróżnicowane i adresowane do różnych grup odbiorców.

Wolontariuszy czyli tych którzy angażują się w działania ochotnicze lub dopiero planują je podjąć. Pragną się rozwijać i aktywnie działać. Zdobywać nowe kompetencje, poznawać nowych ludzi, zrobić coś dobrego, angażować się w sprawy ważne.

Organizacje i reprezentujący je koordynatorzy wolontariatu, którzy współpracują z ochotnikami lub zamierzają współpracę taką rozpocząć. Planują poszerzać swoje kompetencje dotyczące organizacji wolontariatu i zarządzania ludźmi, otwarci są na wymianę doświadczeń, usprawnianie własnej pracy. 

Otoczenie wolontariatu to otaczające nas środowisko, opinia publiczna, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wolontariacie długoterminowym, ale w wyniku prowadzonych przez Korpus działań np. promocyjnych, wizerunkowych, mogą się w niego włączyć lub wspierać jego funkcjonowanie.

Celem Korpusu Solidarności jest rozwijanie w Polsce idei wolontariatu długoterminowego. Innymi słowy wypromowanie wśród Polaków aktywności społecznej w formie stałego zaangażowania społecznego. Ten rodzaj wolontariatu oferuje pomoc długofalową, skierowany jest nie tylko na działanie ale też budowanie relacji i umocnienie więzi. Pomagający i otrzymujący pomoc zaczynają poznawać się wzajemnie, rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Budują trwałe relacje, które są fundamentem długotrwałej współpracy.

Korpus Solidarności prowadzi działania na terenie całego kraju.  Główne biuro organizacyjne Korpusu znajduje się w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

W każdym województwie funkcjonuje organizacja, która pełni rolę Partnera Korpusu. Promuje i rozwija wolontariat długoterminowy, a przede wszystkim organizuje działania, w których uczestnicy Programu mogą wziąć udział, są to m.in.: warsztaty, poradnictwo, akcje wolontariackie, konkursy. U partnera można uzyskać wsparcie i dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem, koordynatorem, jak organizacja może włączyć się do Korpusu z jakiej pomocy skorzystać.

 Informacje o partnerach oraz proponowanych przez nich działaniach Korpusu znajdują się w zakładce Partnerzy Korpusu (link), kalendarz wydarzeń Korpusu (link). 

Korpus proponuje ukierunkowane wsparcie dla swoich członków. Dla każdej z grup dostępna dedykowana oferta edukacyjna i narzędzia służące organizacji wolontariatu. Oferta jest bardzo różnorodna, obejmuje np. regionalne warsztaty, spotkania, indywidualne formy wsparcia jak poradnictwo, staże. debaty, spotkania branżowe wolontariatu.

Uczestnicy mogą włączyć się również w wydarzenia ogólnopolskie: fora, konkursy, programy na mini granty - autorskie projekty. Docenieniem uczestników Korpusu jest system benefitowy – Karta Wolontariusza. Jet to pakiet zniżek w instytucjach kultury, sportu, u partnerów biznesowych. Członkostwo w Korpusie to także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i bycie we wspólnocie osób, instytucji o zbliżonych  wartościach. Oferta oraz korzyści w jakich każdy członek Korpusu może partycypować, prezentujemy na kolejnych stronach serwisu.